Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivä 21.5.2018

Virikepalvelu Seija Turklinin ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ
Virikepalvelu Seija Turklin
Y-2840171-1
Tihusniementie 551, 77570 Jäppilä.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Seija Turklin
p. 0500 322 785
virikepalvelu.seija(a)gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakkaiden tilaamien palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä Virikepalvelu Seija Turklinin asiakkaan ja Virikepalvelu Seija Turklinin välinen asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Manuaaliseen rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, ikä, osoite, puhelinnumero sekä yhteyshenkilön/henkilöiden nimet ja puhelinnrot sekä tarvittaessa laskutusosoite. Jos asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus niissä näkyy myös asiakkaan henkilötunnus, sekä tiedot sairauksista ja lääkityksistä, muuten rekisteriin kirjataan tiedot sairauksista ja lääkityksistä, jos asiakas haluaa ne tuoda Virikepalvelu Seija Turklinin tietoon. Asiakkaan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä kuvaava lähtötilanne kirjataan rekisteriin, samoin kuin niissä ilmenneet muutokset. Asiakasrekisteriin kirjataan myös asiakassuhteen alkamisaika sekä tehtyjen asiakaskäyntien määrä.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja hänen yhteyshenkilönsä ilmoittamien tietojen sekä asiakaskäynneillä syntyvien tietojen perusteella.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille asiakkaan suostumuksella tai viranomaisille heidän pyynnöstään, esim. asiakkaan terveydentilanteeseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa suostumuksen asiakkaan tietojen luovutukseen voi antaa asiakkaan laillinen edustaja.

8. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Virikepalvelu Seija Turklinin asiakasrekisteri on manuaalinen aineisto ja sei on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Asiakasrekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain Seija Turklinilla. Virikepalvelu Seija Turklinin asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakasrekisteriä sekä Seija Turklinia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Virikepalvelu Seija Turklin hoitaa laskutuksen tietokoneella olevaa laskutuspohjaa käyttäen. Laskutukseen tulee asiakkaan nimi, laskun maksajan nimi, jos eri kuin asiakas, sekä laskutusosoite. Muita tietoja asiakkaasta tai hänen yhteyshenkilöstään ei käsitellä tietokoneella. Tietokone on suojattu salasanalla ja käytössä oleva tietoturvaohjelma on ajantasainen ja toimiva.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle viimeistään 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.
Myös rekisteröidylle on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.


10. TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna ja toimittaa Virikepalvelu Seija Turklinille. Asiakkaalle tiedot annetaan kirjallisesti. Tietojen tarkistus on maksutonta kerran vuodessa.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Virheelliset, tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot on korjattava tai poistettava asiakkaan allekirjoittamalla kirjallisella pyynnöllä, joka on toimitettu Virikepalvelu Seija Turklinille. Pyynnössä tulee kertoa mitä tietoja asiakas vaatii korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen tehdään viivyttelemättä ja siitä ilmoitetaan asiakkaalle. 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Virikepalvelu Seija Turklin ei anna asiakkaan yhteystietoja minkäänlaiseen markkinointikäyttöön, markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.